Önkormányzati Hivatali Portál
Óra

Időjárás
Hőtérkép

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
NAGYBÖRZSÖNYI HÍRLEVÉL
Kedves Nagybörzsönyiek! Kedves Olvasók!

2010. októberében megtörténtek a helyhatósági választások. A képviselő-testület 2010. október 11-én tartotta alakuló ülését, az eskü letétele után a testület megkezdte munkáját. A polgármesteri munkakör átadás-átvétele 2010. október 8-án történt meg a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal képviselőjének jelenlétében. A képviselő-testület létszáma lényegesen lecsökkent, az előző ciklusban még hét főből állt a testület, míg a 2010. őszi választáson már csak négy fő kerülhetett be a képviselő-testületbe.

A hírlevél mostani, késői megjelenésének több oka is volt: hiszen nem tudtunk konkrét tájékoztatást adni a lakosság számára pl. a háziorvosi ellátásról, az általános iskola működéséről, a szennyvízberuházásról, stb.. Úgy gondolom, ezek a leglényegesebb kérdések, amelyek a település lakóit a leginkább érintik és érdeklik.

Háziorvosi ellátás:

Dr. Palotás Miklós háziorvos 2010. augusztusában lakossági fórumot tartott, ahol tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2010. december végéig külföldön lesz, ezen időszak alatt helyettesítéssel történik az egészségügyi szolgáltatás. Palotás doktor úr többszöri keresés után 2011. februárjában jelentkezett, és elmondta, hogy a lakásba visszatérni és a rendelést megkezdeni addig nem tudja, amíg a rendelő és lakás tetőszerkezetének kijavítása meg nem történik. Szóbeli megállapodás született, miszerint a tető átrakása után a lakás festésére is sor fog kerülni. Ennek részben eleget tettünk, hiszen a tető átrakása megtörtént. Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik aktívan részt vettek a munkálatokban! Sajnos ezt követően Palotás doktor úr nem biztosította azt, hogy a lakás festését is megoldhassuk. Mivel az orvos távolléte a hat hónapot meghaladta, és már problémát jelentett a helyettesítés is, megoldást kellett keresni, bármennyire is szerettük volna Palotás doktort viszontlátni Nagybörzsönyben. Időközben Ipolytölgyes község képviselő-testülete is kereste őt több alkalommal, hogy kezdje meg a rendelést az egészségügyi körzetben.
Ipolytölgyes község polgármesterével felkerestük Kemencén Abrudánné dr. Csáki Éva orvost, és felkértük, vállalja el a körzet háziorvosi feladatainak ellátását. Csáki doktornő elfogadta felkérésünket, a gyed-et megszakítva, 2011. augusztus 1-től látja el Nagybörzsönyben és Ipolytölgyesen a háziorvosi feladatokat (Rendelési idők: Nagybörzsöny:
hétfő: 15-18 óráig; keddtől péntekig: 9-12 óráig; Ipolytölgyes: kedd és csütörtök: 13,3o-15,oo óráig).A doktornő Kemencén, saját lakásban lakik családjával. Kérünk mindenkit, forduljon bizalommal Csáki doktornőhöz. Reméljük, a háziorvosi ellátás huzamosabb ideig megnyugtatóan működőképes lesz.

A fiókpatika működése az orvosi helyettesítés ideje alatt megszűnt, jelenleg szerdán és pénteken a Vámosmikolai Gyógyszertárból felhozzák a gyógyszert azoknak, akik azt igénylik.

Általános iskola működése:
Iskolánkban több év óta problémát jelent az egyes osztályok kötelező létszámának biztosítása. Ahhoz, hogy az általános iskola 8 évfolyammal működhessen, 2010-ben – mint nemzetiségi nyelvoktatást végző iskola - az osztályonkénti 6 fős létszámot kellett biztosítani. Ennek biztosítására 2010-ben az akkori vezetés 4 olyan családot költöztetett a faluba, szolgálati- és magánlakásokba, akiknek kiskorú gyermekei átmenetileg megoldották a létszámgondokat, de az elköltözésekkel mégis volt olyan osztály, ahol csak 4 fő volt a tanulói létszám. A kistérségnek a pedagógus bérekre és a működésre folyamatosan 4-5 millió forint között tartozott és tartozik az önkormányzat. Mivel a Nagybörzsönyi Tagiskola a kötelező osztálylétszámokat nem biztosította, azaz a 2010/2011-es tanévben törvényben előírt feltételeknek nem felelt meg, a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011. első májusában úgy döntött, hogy a Nagybörzsönyben (és Kemencén) a 2011/12-es tanévben megszünteti a felső tagozatot, az alsó tagozatban pedig az 1-2. osztály, illetve a 3-4. osztály összevonására kerül sor. Ezzel megkezdődött az iskola átszervezése. A felső tagozatban tanító pedagógusok egy része a kistérségen belül áthelyezésre került, (a felajánlott állást elfogadták), míg volt, aki távolabb tudott elhelyezkedni. Az alsó tagozatban a 23 gyermek oktatását 3 fő pedagógus látja el. A nagybörzsönyi felső-tagozatos gyermekek közül 11 fő Letkésre, 15 fő Szobra jelentkezett. Nagybörzsönyből reggel 6,5o órakor Bernecebaráti irányába, 7,1o-kor pedig Letkés-Szob felé indul az iskolabusz.

A Nagybörzsönyi Tagóvodába 30 gyermek van beíratva, két csoporttal működik az intézmény, amelyben egy tag-intézményvezető, egy óvónő és két dajka látja el a gyermekek oktatását, gondozását.


Szennyvízberuházás:

Mint már korábbi hírlevélből is értesült a lakosság, 2009. végén az önkormányzat pályázatot nyert a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító megépítésére, 392 m/Ft összegben. A 2010. szeptemberi hírlevél szerint „a következő napokban a minden hatóság által engedélyezett tervek alapján indítható lesz a közbeszerzési eljárás, amely lezárultával novemberben derülhet ki, hogy mely cég végezheti a munkálatokat.” A Közbeszerzési eljárás megbontva, első ízben a szennyvíztisztítóra került kiírásra, melynek eredményeként a nyertes céggel 2011. januárjában került a kivitelezői szerződés megkötésre. Sajnos a munkák megkezdéséhez szükséges engedélyek mégsem álltak a rendelkezésre. Pl. a vízjogi létesítési engedély nem volt meg, vagy a szennyvíztisztító létesítéséhez – az akkor még elfogadott technológiai előírásokkal – megvásárolt magánterület nem került összevonásra, ill. kimérésre az önkormányzat tulajdonában lévő területtel, a telep létesítéséhez nem volt építési engedély. Időközben a Környezetvédelmi Felügyelőség nem engedélyezte a szennyvíztisztító telep tervekben szerepelő technológiával történő megvalósítását, így újabb technológiát írtak elő. Ehhez viszont az önkormányzat tulajdonában lévő (464 m2) és magánszemélytől megvásárolt (359 m2) terület sem bizonyult elegendőnek, így további (1925 m2) nagyságú terület megvásárlása vált szükségessé. Az ingatlanok megközelítésére szintén meg kellett venni egy 1079 m2 nagyságú területet, mely útként funkcionál. Az adás-vételi szerződés megkötése után indulhatott ismét a telek összevonás, majd a kiméretés, illetve az építési engedély megkérése az I. fokú építéshatóságnál, Szobon. Az építési engedély kiadásra került, természetesen a jogszabályban meghatározott 2 x 15 napos jogorvoslati határidők betartásával. Miután az építési engedély jogerőssé vált, a munka megkezdődhetett. A munka megkezdését követően a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága jelzéssel élt, hogy az építkezés területe régészeti lelőhelyként van nyilvántartva, az építéshatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális és Örökségvédelmi Iroda (mint szakhatóság) hozzájárulását nem kérte meg, ezért az építkezést fel kellett függeszteni. A szakhatósági engedély megkérése után az építési engedélyt az I. fokú építéshatóság módosította úgy, hogy a szakhatósági vélemény alapján, a területen a földmunka régészeti megfigyelés mellett folytatható tovább. Természetesen a határozat módosítása alkalmával ugyanúgy a 2 x 15 napos fellebbezési határidőt is be kellett tartani, így néhány napja kezdődhetett ismét a munka a telepen.

Szeptember első felében megkezdődött a medence betonozása, mely a napokban már el is készül. Ezzel párhuzamosan folyamatban van a Börzsöny-patakra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése, az elektromos hálózat kiépítésének az engedélyeztetése, (mely a kiviteli tervekben nem is szerepel), valamint a vezetékes ivóvíz hálózat kiépítésének engedélyeztetése, majd a kiviteli munkák.

A hálózatra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás 2011. májusában került kiírásra. Az előírt határidők betartása után kihirdetésre került a nyertes pályázat, mely ellen jogorvoslattal élt egy „vesztes” pályázó. A döntőbizottsági tárgyalást követően a képviselő-testület határozata szerint új közbeszerzési eljárás került kiírásra, mely folyamatban van, az eredményhirdetésre szeptember hónapban kerül sor. Amennyiben az eredményhirdetést követően, azzal szemben egy pályázó sem nyújt be jogorvoslatot, úgy a kivitelezővel legkorábban október közepén lehet szerződést kötni (mely időpontig reményeink szerint a szennyvíztisztító már elkészül).
Ezzel azonban a problémák sorozatának nincs vége. A patak az idők folyamán, az áradások alakalmával az önkormányzati területből, valamint a megvásárolt földterületekből néhány négyzetméternyi nagyságot elmosott, azaz a patak jelenleg nem a régi medrében folyik. A geodéziai bemérések szerint a terület szélessége ismételten nem felel meg a szennyvíztelephez szükséges előírásoknak, így a módosításokat követően feltehetően újabb földterület vásárlása válik szükségessé. Ezek a felsorolt, nem várt események a tervekben nem szerepelnek, és ez így jelentős, több millió forintos kiadást jelent az önkormányzat részére.
Mindezek ellenére szeretnénk minden nagybörzsönyi ingatlantulajdonost megnyugtatni, hogy Nagybörzsönyben a szennyvízhálózat a szennyvíztisztító teleppel együtt el fog készülni, 2012-es év folyamán mindenki ráköthet a hálózatra. Kérjük, továbbra is fizessék a lakás-takarékpénztári szerződések összegeit, illetve teljesítsék a készpénzes (negyedéves) befizetéseket.

Egyéb, az önkormányzatot és lakosságot érintő feladatok, események:

Az önkormányzat több pályázatot nyújtott be 2010-ben és 2011-ben.
Ezek a következők:


 • A polgármesteri hivatal akadálymentesítésére benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, erre a célra 14.145.861,-Ft-ot állapítottak meg, melyhez az önkormányzatnak 744.520,-Ft önerőt kell hozzátennie. A munka elvégzése előtt azonban a hivatal udvari részén, a tetőszerkezetet és mennyezetet kell helyreállítani saját erőből, hiszen életveszélyes a több éves beázásoktól lógó vakolat.

 • A József Attila utca burkolatának helyreállítására - vis-maior pályázat keretében - 2.621.000,-Ft-ot állapítottak meg az önkormányzat részére, melyet természetesen a szennyvízhálózat megvalósítása után állítunk helyre, ill. használunk fel.

 • Szintén pályázat került benyújtásra a csapadékvíz elvezetésre, mely érinti a Petőfi utca és Rákóczi utca egy részét, valamint a József A. utcát. A pályázat sikeres volt, a megítélt összeg 85.410.033,-Ft, melynek 10 %-át (az önerőt) az önkormányzatnak kell biztosítani. A vízelvezetést a szennyvízhálózat munkálataival párhuzamosan kell megvalósítani, mert a szilárd útburkolatot (bekötőút) 5 éven belül csak egy alkalommal engedélyezik felbontani.

 • A Vidéki Örökség Megőrzése (EMVA) pályázat keretén belül folytatódik a Petőfi utcai iskola tetőszerkezetének, nyílászáróinak; a művelődési ház tetőszerkezetének; a volt bányászati kiállítóhely tetőszerkezetének felújítása.

 • Az illegális szemétlerakó felszámolási munkái befejeződtek, a végleges elszámolás és záró rendezvény szervezése folyamatban van.A megszüntetett „szeméttelep” ma így néz ki, bízunk benne, hogy hosszú éveken át sikerül így megőriznünk.

 • A településen történt pincebeszakadások bejelentése folyamatos, a legutóbbi vis-maior pályázat keretében öt bejelentett beszakadásra összesen 19.800.000,-Ft-ot állapítottak meg. A tömedékelési munkák rövid időn belül, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdődhetnek el. A bekötőút beszakadására benyújtott vis-maior pályázat elbírálása folyamatban van.

 • Az ivóvíz ellátás további biztosítására, a vízbázis védelmére benyújtott pályázat eredményes volt, e célra 37.530.00,-Ft összeget nyert az önkormányzat. Ehhez önerőt nem kell biztosítani. A munka megkezdéséhez az előkészületi, engedélyezési munkák folyamatban vannak.

 • Az év augusztusában a német nemzetiségi nyelv oktatására 2 millió forintot nyert az iskola, mely természetesen a kistérség részére kerül folyósításra.

 • A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a feladatalapú támogatásra a hivatal közreműködésével. A pályázat sikeres volt, 897.000,-Ft támogatást állapítottak meg részükre a 2011-es évre.

 • Szintén a napokban ért véget a kisvasút felújítására kiírt közbeszerzési eljárás, az eredményhirdetést követően a felújítási munka megkezdődött. A határon átnyúló pályázat keretében több mint 3 km-es szakasz (közel Kisirtásig) kerül felújításra, összesen 607.000,-EUR összegben. Az erdei kisvasút Nagybörzsöny-Nagyirtás közötti szakaszára, 2011. júniusában 10 éves időtartamra megkapta az önkormányzat a működési engedélyt.

 • Az önkormányzat az év folyamán pályázatot nyújtott be a Munkaügyi Központhoz értékteremtő közfoglalkoztatásra, mely kedvező elbírálásban részesült. Ennek keretében, változó időponttal (ápr. 15; május 1.; június 1.), összesen 19 fő alkalmazására került sor, 2011. december 31-ig. Alkalmazni a pályázatban meghatározott feltételekkel rendelkező személyeket lehet. A pályázat lehetőséget nyújtott a dolgozók foglalkoztatásához eszközök vásárlására is. Ezen túlmenően lehetőséget kaptunk 4 és 6 órás közhasznú foglalkoztatásra. Ebben a foglalkoztatási formában a bérpótló juttatásban (mai nevén foglalkoztatást helyettesítő támogatás) részesülőket kell elsősorban foglalkoztatni, hiszen ahhoz, hogy a következő évben jogosult legyen valaki (az egyéb feltételek fennállása esetén) a havi 28.500,-Ft összegű segélyre, az előző évben legalább 30 ledolgozott munkanappal kell rendelkeznie.

 • Az önkormányzat ismét pályázatot nyújtott be az év elején az iskola épülete tornacsarnoka nyílászáróinak beszerzésére, stb. A pályázat még nem került elbírálásra.

 • Több év óta készül az önkormányzat körjegyzőség kialakítására. Ezzel kapcsolatban ismételten tárgyalásban vagyunk Perőcsény-Ipolytölgyes községek körjegyzőségével, azonban az önkormányzati törvény várható módosítása lényeges változást hozhat úgy a polgármesteri hivatalok, mint az önkormányzatok jövőjét illetően. Az önkormányzat működése évről-évre nehezebb, hiszen minden évben kevesebb normatív támogatást kapnak az önkormányzatok.

 • A közfoglalkoztatottak a településen többféle munkát végeztek, ill. végeznek. Feladatuk pl. közterületek kaszálása, rendben-tartása, parkok gondozása (locsolás), nyári időszakban intézmények festése, karbantartása. Részt vettek rendezvények előkészítésében, a bekötőút cserje irtását kb. 70 %-ban a közmunkások végezték el, hiszen az már veszélyeztette a közúti közlekedés biztonságát. Az utcanév táblák átfestése a tél folyamán megtörtént. A hivatal épülete körül a kerítés festése a mai napon befejeződött. Az ősz folyamán el kell végezni a temető körüli sövény karbantartását, a katolikus és evangélikus egyházzal közösen megszervezve a temető rendbetételét.

Szívesen fogadjuk a lakosság észrevételét, melyek azok a dolgok, feladatok, amelyeket közmunka keretében meg tudunk oldani, de esetleg eddig az elkerülte figyelmünket.

A Nagybörzsöny Fejlődéséért Alapítvány több alkalommal támogatta az önkormányzatot, valamint anyagi támogatást nyújtott a vadásznap költségeihez is. Augusztus 20-ára két régi kerekes kút felújítását végezték el (a Petőfi u. 18. sz. és a Ságvári u. 18. sz. ingatlan mellett). Az előkészületi és utómunkákban a közhasznú munkások is részt vettek. Az alapítvány támogatását köszönjük, a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjainak további eredményes munkát kívánunk!

A Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület főszervezésében, a Nagybörzsöny Fejlődéséért Alapítvány, a képviselő-testület, a helyi polgárőrség, a hivatal dolgozói közreműködésével az év folyamán több rendezvény került megtartásra. Minden közreműködő munkáját köszönjük, és kérjük, hogy a jövőben is aktívan vegyenek részt a rendezvények szervezésében.
Szintén a nyár folyamán, az előző évekhez hasonlóan megrendezésre került - közös szervezéssel – a festőtábor. A III. Nemzetközi alkotó táborra 2011-08-08-tól 08-11-ig került sor. Az Együtt festünk program segítségével különböző ország képzőművészeivel sikerült elmélyítenünk a kapcsolatainkat. Mivel minden találkozó alkalmával az alkotók 1 festményt felajánlanak a szervező részére, így a Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesületnek már egy festménykiállításra alkalmas darabszámú képe van. Reményeink szerint 2012. évben kialakítunk a képek bemutatására alkalmas színteret, ahol megtekinthetők, és egyben megvásárolhatók lesznek az alkotások.


Szót kell ejtenünk a szemétszállítás kérdéséről is. A szemétszállítás díja 2-3 éve jelentősen megemelkedett azzal, hogy a hulladék elszállítása nem Vámosmikolára, hanem Vácrátótra, illetve Kerepesre történt, történik. Itt a vállalkozó nem bérleti díjat fizet, hanem a beszállított hulladék súlya után kell fizetnie. Ahhoz, hogy a szemétszállítás díja tovább ne emelkedjen, kérünk mindenkit, vegye igénybe a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, ahol elhelyezhető az üveg, a papír és a műanyag hulladék. Ezek megtalálhatók a település három pontján: a tűzoltó szertár előtt, a régi gázcseretelep előtt, és a Völgy utcában, a híd mellett. Ezek igénybevételével tehermentesíthetnénk a tó lejáratánál lévő konténert is, melyet sajnos hetente üríttetni kell. Ez heti 20.000,-Ft kiadást jelent az önkormányzat számára. Egyben kérjük a tisztelt lakosságot arra is, hogy a temetőben lévő konténerekbe kizárólag a temetői hulladékot helyezzék el, ugyanis ezen konténerek ürítési költségeihez a helyi egyházak is hozzájárulnak.
A szemétszállításhoz a megrongált kukák helyett a cserét 2010 óta nem biztosítja a vállalkozó, azt meg kell vásárolni. Bár ígéretet kaptunk arra, hogy a 65 év feletti egyedülállók részére – a meglévő kuka leadása után – 60 literes kukát biztosít a Kft., erre azonban (feltehetően a magas szám miatt) a mai napig nem került sor.
Akinek módjában áll a 60 l-es edényt megvásárolni, annak van lehetősége az erre vonatkozó díjat fizetni. A kint lévő 120 l-es kukákat 2010 előtt mindenki ingyenesen kapta, így a kisebbre történő váltással a régi kukát le kell adni.

Sok olyan feladat, illetve elért eredmény van, amelyről talán nem is tettünk említést.

Szeretnénk mindenkinek, helyi és nem helyi lakosoknak megköszönni, ha munkájukkal, jó tanácsaikkal, véleményeikkel, jóindulatú kritikájukkal segítették munkánkat.
Tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy a szennyvízberuházás (hálózat) kivitelezőjével történt szerződéskötés után tervezzük a közmeghallgatás (falugyűlés) megtartását, mely időpontig is igyekszünk minden kérdésre választ adni.

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:
Nagybörzsöny, 2011. szeptember 22.
Akadálymentes
Akadálymentes honlap
Helyi termék
Orsik


Móni


Malomkert Étterem és Panzió
2018 március
Nincsenek események a hónapban.

HKSCPSV1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva, Gálik Máté készítette és a Nagybörzsönyi önkormányzat tulajdona.